обработка Cash център банка на България (СРС CBR)

обработка Cash център (СРС) на Банк България

обработка Cash център (СРС) на Банката в България - структурните звена, извършващи дейност като част от териториалното поделение на Централната банка на България и да извършват банкови операции с пари в брой.Карциноми са създадени с решение на Съвета на директорите на банката в България. Ръководителят на центъра за управление на парични средства действа от името на Централната банка на България по пълномощното, издадено от ръководителя на териториалното поделение.

На СРС има следните функции:

- населените места между кредитните институции и клонове;

- касови услуги на кредитните институции;

- Съхранение на парични средства и други ценности, операции с тях и осигуряването на тяхната безопасност;

- половете и мониторинг на платежни операции и помирение на взаимни селища чрез кореспондентски сметки (подсметки), открити от кредитни институции;

- половете и мониторинг на транзакциите в брой чрез кореспондентски сметки (подсметки), открити от кредитни институции;

- управлението на паричните средства услуги представител и изпълнителни органи на държавната власт, местното самоуправление, техните агенции и организации, сметки, бюджетите на всички нива и Федералната хазна на Министерството на финансите, средствата от бюджета държавни, военни поделения, военни, служители на Банката на работниците и служителите в България и други лица в случаите, предвидени от федерални закони;- обслужване на клиенти, различни от кредитни институции, в райони, в които няма кредитни институции;

- защита на собственост, банкови документи и банкова информация от неоторизиран достъп;

- разработване и подаване на издаване резултат банка на България прогнозата за следващото тримесечие в цялата област на услуги;

- определянето на критичните баланс на паричните средства в експлоатация кредитни организации (клонове), други юридически лица и оперативния контрол на тяхното изпълнение в съответствие с действащата нормативна уредба;

- упражнява контрол върху надеждността на отчитане на касови операции, съставени от кредитни институции;

- изготвяне на базата на календарните данни на кредитните институции интерпретации на пари за труда и представянето му в Банката на България;

- проверете в кредитните организации работят за спазване на реда на парични сделки на клиенти обслужва;

- регулиране на задължителните резерви, депозирани в банка на България, за да следи за актуалността и пълнотата на прехвърляне на задължителните резерви, валидиране на изчисленията задължителни резерви;

- участие в изпълнението на Териториалната Банк България създаването на функционални задачи, като например предоставянето на заеми на банки в централната банка, провеждане на инспекции на кредитните институции.